STRONA

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu online

Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wydarzenia w formacie spotkania online (webinary/konferencje/debaty) dostępne na stronie www.production-manager.pl  organizowane są przez firmę  MPF Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000928050 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy. NIP 7812026909, REGON: 520261703 oraz partnera – firmę Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu online i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Wydarzenie online – usługa szkoleniowa, odbywająca się w formie wirtualnej (online) i o czasie wskazanym przez Organizatora w oparciu o program podany na stronie www.production-manager.pl oraz subdomenach land.production-manager.pl równoznaczna z określeniem „wydarzenie” i/lub „konferencja online” i/lub „wydarzenie online”. W ramach wydarzeń online odbywają się prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty, sesje szkoleniowe, debaty.
 4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w wydarzeniu online realizowanym przez Organizatora i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w webinarze.
 5. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na usługi szkoleniowe z Organizatorem.
 6. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.1, umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa. W Formularzu Zgłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, stanowisko, nazwa pracodawcy, branża pracodawcy, liczbę Uczestników. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 7. Lista Uczestników – zweryfikowana przez Organizatora ostateczna lista osób uprawnionych do udziału w wydarzeniu online.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji  jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.production-manager.pl  oraz subdomenach land.production-manager.pl
 2. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w webinarze.

Warunki uczestnictwa oraz płatności

 1. Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny dla menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za produkcję, zarządzanie produkcją oraz procesami okołoprodukcyjnymi w firmach produkcyjnych.
 2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników konferencji następuje w sytuacji, gdy Uczestnik nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu lub złoży rezygnację w formie e-mail wysłanej na adres: info@production-manager.pl  przynajmniej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spotkania.
 3. Do 3 dni przed wydarzeniem można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za zgłoszone osoby.
 4. Zmiana Uczestnika szkolenia jest nieodpłatna.
 5. Zmiana Uczestnika szkolenia powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.
 6. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
 7. Wydarzenie online jest płatne dla dostawców usług i rozwiązań dla firm z sektora produkcji (mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym). Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł netto/os.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przynależności zawodowej osób, które wypełniły i przesłały Formularz Zgłoszeniowy i odmówienia możliwości udziału w wydarzeniu jeśli profil zawodowy danej osoby nie odpowiada warunkom określonym w punkcie 1.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w celu określenia przynależności branżowej uczestników.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem wpłaconych pieniędzy za udział w wydarzeniu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub skrócenie wydarzenia online z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii eklektycznej z przyczyn, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.


Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO


Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest  MPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Media4Business spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu.

Dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: rodo@transport-manager.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe, które pozyskaliśmy z rejestrów publicznych oraz innych źródeł publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe albo bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, zapisu na szkolenie, konferencję, webinaria, w ramach negocjowanej albo zawartej umowy, udzielonej zgody albo na podstawie przepisu prawa.

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Przesyłanie naszych propozycji, ofert, newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Zawarcie umowy oraz jej realizacja, ale także spełnienie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod. Szczegółowy okres przechowywania danych zawarty jest w naszej Polityce prywatności.

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz podmiotom wskazanych w Polityce prywatności.
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie. Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdą Państwo na nasz profil na Social Media.

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysyłać na adres: rodo@transport-manager.pl Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce prywatności na stronie  http://www.production-manager.pl/polityka-prywatnosci/

Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku

 1. Uczestnicy wydarzenia na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas konferencji oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 2. Udział w wydarzeniach online jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z wydarzeniem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby przedstawienia wydarzenia online lub działalności Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody, akceptacji.
 3. Uczestnicy wydarzenia online są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 4. Uczestnicy wydarzenia online są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.

Prawa autorskie

 1. Wydarzenie online, konferencja online, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas wydarzenia, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w wydarzeniu nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.
 2. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie wydarzenia online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.)

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej www.production-manager.pl  oraz subdomenach land.production-manager.pl
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.