Inteligentne technologie

Otwórz się na rozwój

11 października 2021

Harmonogramowanie przepływu pracy produkcyjnej i jego wpływ na ERP.

Istnieje wiele rodzajów przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują różne typy przepływu pracy. W szerszym znaczeniu to właśnie pojęcie przepływu pracy określa każdy aspekt biznesowy, w tym pozyskiwanie klienta, planowanie produkcji, proces technologiczny oraz, oczywiście, jego automatyzację.

Właśnie przez to konkretny rodzaj przepływu pracy rzutuje na typ narzędzi potrzebnych firmie do zwiększenia produktywności i wielkości sprzedaży oraz wyeliminowania wszelkich nieefektywności. Omówimy więc istotne typy przepływu pracy w produkcji i to, jak można wykorzystać te informacje do wyboru odpowiedniego oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych.

Wstęp: produkcja na magazyn i produkcja na zamówienie

Najpopularniejsze typy przepływu pracy można scharakteryzować jako produkcję na magazyn (make to stock) i produkcję na zamówienie (make to order). Każda metoda ma swoje unikalne cechy i stosowana jest przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości i różnych modelach biznesowych. Poniżej wskazano, czym się różnią i jakie narzędzia automatyzacji pasują najlepiej w poszczególnych wypadkach.

Produkcja w przedsiębiorstwach: produkcja na magazyn

Ten rodzaj przepływu pracy wybierany jest zazwyczaj przez przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty na zapas. Takie firmy bazują na analizie danych historycznych operacji finansowych przy prognozowaniu sprzedaży i modelowaniu popytu konsumpcyjnego w celu jego zaspokajania.

Kluczowym elementem jest tutaj dopasowanie produkcji biznesowej i zapasów w magazynie do zapotrzebowania. Jeśli jest ono zbyt niskie, może to prowadzić do gromadzenia nadmiernej ilości zapasów oraz strat. Jeśli zapotrzebowanie jest wyższe niż zakładano, firma może nie być w stanie mu sprostać. To również prowadzić będzie do kłopotów i strat. Świeżym przykładem tego zjawiska jest Intel, który nie jest w stanie stawić czoła wymaganiom rynkowym i wyprodukować wystarczającej liczby czipów. Prowadzi to do spadku wartości akcji firmy.

Błędy w obliczeniach popytu, zapasów i zdolności produkcyjnych mogą prowadzić do podobnych problemów biznesowych w każdej branży. Dlatego właśnie tego typu firmy bazują głównie na specjalistycznych systemach ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), które pomagają im w bardziej precyzyjnym prognozowaniu.

 

Warsztaty produkcyjne: model „produkcja na zamówienie”

Warsztaty produkcyjne to zazwyczaj średni lub drobni producenci, którzy wytwarzają określone produkty dla jednego klienta w danym czasie. W tym modelu proces produkcyjny rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia. Tego typu firmy nie zajmują się prognozowaniem zapotrzebowania czy wypełnianiem magazynu produktami do przyszłej wysyłki.

Ponadto produkcja jest w tym wypadku bardzo wysoce zindywidualizowana, ponieważ zamówienia mogą się od siebie nieco lub znacznie różnić. Są to tzw. produkty na zamówienie – klienci dostarczają swoje informacje na temat swoich wymagań, a proces produkcyjny jest zmieniany zgodnie z tymi danymi (konkretne towary są produkowane w celu zaspokojenia potrzeb konkretnego klienta).

Widać wyraźnie, że taki model wymaga właściwego podejścia do kwestii automatyzacji, ponieważ planowanie, zarządzanie procesem produkcji i sprzedaż różnią się od przepływu pracy typu „produkcja na magazyn”.

 

Wybór systemu ERP dla konkretnego typu przepływu pracy

Dla obu typów przepływu pracy niezbędne jest odpowiednie rozwiązanie automatyzacyjne. Oto główny problem firm make to stock, w których rozwiązaniu pomóc może odpowiednie oprogramowanie: zarządzanie ryzykiem związanym z przewidywaniem tendencji konsumenckich. System ERP, który pozwala budować bardzo dokładne prognozy na podstawie danych o sprzedaży z przeszłości, uwzględniając skoki sezonowe, umożliwia zaoszczędzenie konkretnych zasobów. Kolejnym niezwykle istotnym zadaniem jest zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem. Firma zawsze ma to, czego potrzebuje, aby zaspokoić popyt i upłynnić zapasy w odpowiednim momencie.

Na podstawie powyższych zadań można utworzyć pełny wykaz funkcji, jakie powinien zapewnić system ERP dla modelu „produkcja na magazyn”:

  • Moduły do kalkulacji kosztów produktów.
  • Efektywne planowanie, umożliwiające utrzymywanie produkcji w dodatniej wartości wskaźnika ROI (zwrot z inwestycji).
  • Funkcje kontroli magazynu są potrzebne do uzyskania danych o stanie zaopatrzenia w czasie rzeczywistym, aby dostosować go do prognozowanego popytu.

Z kolei firmy zajmujące się produkcją na zamówienie (make to order) muszą:

  • Zaplanować koszty produkcji – dla warsztatów produkcyjnych kluczową kwestią jest oszacowanie kosztu wytworzenia danego artykułu, nawet przed rozpoczęciem samego procesu, oraz weryfikacja obliczeń po uzyskaniu gotowego produktu.
  • Ocenić wpływ dostawy potrzebnych komponentów na czas produkcji i czas jej rozpoczęcia.
  • Rozdysponować produkcję na podstawie danych z systemu MES (Manufacturing Executing System) lub aplikacji mobilnej do wysyłania zadań do pracowników.

Wszystkie te zadania wymagają innego zestawu funkcji ERP oraz oprogramowania automatyzacji biznesu:

  • Śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym – firma powinna być w stanie szybko i sprawnie zamykać zamówienia, aby zwolnić linię produkcyjną dla kolejnych zamówień.
  • Kalkulacja kosztu własnego sprzedaży. Również aby utrzymać dodatnią wartość wskaźnika ROI, firma powinna być w stanie kalkulować koszty na bieżąco, co umożliwi identyfikację nierentownych zamówień.
  • Dostosowanie procesu produkcyjnego do indywidualnych potrzeb. Możliwość zapisania biblioteki procesów technologicznych dla konkretnych produktów może przyspieszyć realizację zamówień i zwiększyć przychody.

 

Uwagi końcowe

Większość sprzedawców systemów ERP skupia swoją ofertę na firmach prowadzących produkcję na magazyn (make to stock). Tego typu oprogramowanie kładzie zatem nacisk głównie na prognozowanie, analizę danych historycznych oraz zarządzanie zaopatrzeniem. Mniejsze warsztaty produkcyjne, które oferują artykuły na zamówienie, potrzebują innych narzędzi efektywnego obliczania kosztów i elastycznego zarządzania procesami produkcyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że we współczesnym świecie rozwijające się firmy mogą z biegiem czasu zmieniać swój sposób pracy. Na przykład drobni producenci mogą zrezygnować z produkcji na zamówienie i przejść w tryb produkcji na magazyn po osiągnięciu konkretnego rozmiaru. W takich wypadkach potrzebne jest oprogramowanie ERP, które umożliwia tego typu zmiany i dostosowanie bez przerywania produkcji lub prowadzenia kosztownych projektów wdrożeniowych.

W 1Ci tworzymy dla firm typu make to order rozwiązania, które można odpowiednio dopasować, gdy firma się rozrośnie i będzie gotowa do wejścia na nowy rynek bądź rozpoczęcia działalności w nowej branży. Dlatego właśnie 1C:Drive jest idealnym rozwiązaniem dla rozwijających się firm typu make to order.


Artykuł ukazał się w nr 4(34) sierpień-wrzesień 2021 czasopisma „Production Manager”.
Więcej interesujących treści w naszym najnowszym wydaniu. Dołącz do klubu naszych prenumeratorów ▶ http://www.production-manager.pl/prenumerata/