Przywództwo 360° – sposób na sukcesywne zarządzanie

Autorytet bez precedensu

Przez kolejne dekady zmieniała się koncepcja roli menedżera zespołu. W ostatnich latach, pod presją rynku pracy, rozwoju technologicznego, spłaszczenia struktur w wielu firmach oraz rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki, koniecznością stało się przedefiniowanie roli menedżera. Dziś sprowadza się ona nie tylko do zarządzania, lecz do znacznie bardziej wielowymiarowego wpływania na zespół i jego identyfikację z celami firmy.

Posted by | View Post | View Group